เราอยู่ที่ไหน? 1 ม.7 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่ 50130
วันที่เปิดบริการ จันทร์ - อาทิตย์ 07:00 น. - 18:00 น